Jiné Žabovřesky jsou možné!

Zkušenost s participativním rozpočtem v Noveldě (Španělsko)

Po několika příkladech ze Slovenska se podíváme ještě na příklad ze Španělského města Novelda. Leží poblíž Valencie a má 27 tisíc obyvatel, což se blíží velikostí Žabovřeskám.

V roce 2007 začala v Noveldě pracovat Rada občanské participace s hlavním cílem, kterým bylo dát jejím občanům slovo nejen formálně, ale i s rozhodujícími pravomocemi. Šlo o to zavést proces, který by umožnil občanům a občankám tohoto města vyjádřit svůj názor a rozhodovat o veřejných záležitostech.

Tento pokus šel mnohem dále než pouhá kolek­tivní administrativní správa. Zjišťovalo se, jestli občané Noveldy mají schopnost a příležitost mluvit, diskutovat, a, co je nejdůležitější, rozho­dovat o potřebách města, ve kterém žijí.

Zavedení participativního rozpočtu je snahou radnice, aby o jedné části veřejných investic re­alizovaných v našem městě, s kterými se počítá v městském rozpočtu, bylo rozhodováno občany Noveldy.

Pravidla

Pravidla participativního rozpočtu je dokument, který stanovuje pravidla všech kroků a aktivit procesu participativního rozpočtu. Důležité je, že tento dokument je samoregulační, protože jej vypracovávají sami občané města, a dále také, že je dynamický – každý rok bude zrevidován, aby se provedly nezbytné úpravy a byl zajištěn pozitivní vývoj.

Jediná dvě pravidla, která měla Vedoucí skupi­na pro vypracování Pravidel daná, bylo jednak aby byla respektována všeobecná participace, že každá zúčastněná osoba má stejnou mož­nost rozhodnout. A za druhé, aby se soustředila na rozhodnutí občanů, na jaké účely má být část městských investic použita. Ta činila v roce 2008 400 000 eur.

Zde jsou některé otázky z Pravidel:

Rozhodlo se, že participace by měla být co nejo­tevřenější: „Veřejných schůzí se mohou zúčast­nit všechny osoby, bez ohledu na věk, které si přejí být zastoupeny a podávat návrhy. Avšak aby bylo možné na veřejných schůzích volit nebo být zvolen jako zástupce, je nutné být min. ve věku 14 let.”

Co se týče návrhů, bylo ustanoveno, že musí spl­ňovat následující podmínky:

 • Musí se jednat o novou investici či o údržbu, úpravy či opravy stávajících investic (např. vý­stavba parku, údržba chodníků atd.)
 •  Musí být technicky proveditelný a odpovídat le­gislativním normám. Návrh musí být konkrétní a ekonomicky hodnotitelný (neuznávají se ná­vrhy jako: „něco, kde by se zabavili mladí”, je třeba konkretizovat)
 • Musí to být v obecní pravomoci a vlastnictví (nelze provádět nic pro soukromou osobu)
Rok 2008

V případě veřejných schůzí byl zamítnut teri­toriální faktor a bylo zvoleno tematické dělení.

Vytvořilo se tedy 10 shromáždění, která odpovídala následujícím tématům: životní prostředí a zeleň, zdravotní a sociální péče, sporty, solidarita a multikulturalita, infrastruktura, kultura a slavnosti, mládež, starší lidé, vzdělání a děti a ostatní témata.

Dále byla založena Rozpočtová rada, kterou tvoří tři delegáti z každého shromáždění, volení účastníky těchto shromáždění. Je to také orgán, který rozhoduje o pořadí priorit občanských návrhů. Také byla založena Dohlížecí komise a Hodnotící komise, které jsou tvořeny členy Rady.

Na konec, a je to velmi významná otázka, byla vytvořena metoda prioritizace návrhů s přihlédnutím k objektivním kritériím, která jsou založena na sociální spravedlnosti. Tato kritéria jsou následující:

 • přispívá k uspokojení základních potřeb obyvatel (světlo, voda, bezpečí, vzdělání, občanské soužití)
 • pomáhá snižovat sociální nerovnosti (podle pohlaví, majetkové, etnické, či kvůli tělesnému nebo duševnímu postižení)
 • přispívá k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí
 • dosažený počet hlasů pro návrh na občanském shromáždění
 • množství podpořených obyvatel (obyvatelé, kteří by mohli mít prospěch z návrhu v případě, že se uskuteční)
 • neexistují předchozí investice (absence předchozího krytí z oblasti infrastruktury a zařízení)

Členové Rady ohodnotí návrhy od 1 do 4 za každé kritérium a součet všech kritérií je celkové hodnocení každého člena Rady pro daný návrh. Tato metoda zamezuje prioritizaci nejoblíbenějších návrhů.

Od té chvíle se Pravidla začala roznášet po Noveldě a byla dostupná na webových stránkách radnice společně s údaji o návrzích investic. Nedlouho poté spustila Rada mediální kampaň, která čítala více než 100 reklamních bannerů, spoty v rádiu a oznámení v televizi.

Dne 1. dubna se rozběhla shromáždění o participativním rozpočtu v Noveldě. Prvním bylo shro­máždění o životním prostředí, následovalo shro­máždění o zdravotní a sociální péči, sportování, solidaritě a tak dále, až jich proběhlo všech deset.

Forma participace byla velmi jednoduchá. Každý občan a občanka Noveldy mohl vyplnit formulář s návrhem a přednést ho na shromáždění. For­muláře byly dostupné přímo na shromáždění, ale pokud ho chtěl někdo vyplnit s předstihem, mohl jej nalézt v Radě občanské participace nebo na webu radnice.

Hodnocení, které obdržela rada, bylo velmi pozi­tivní, účast na shromážděních byla vysoká – přes šest set občanů. Průměrný věk zúčastněných byl 37 let a mužů bylo o něco více (51,5 %) než žen (48,5 %). Na těchto shromážděních se diskutovalo a hlasovalo o 146 návrzích. Nakonec bylo vybráno 30 návrhů, 3 na každém shromáždění.

Ve struktuře návrhů lze vypozorovat tři hlav­ní oblasti zájmu: 1. Mobilita s četnými návrhy na odstranění architektonických překážek, 2. Poskytnutí prostor pro činnost sdružení, 3. Volnočasové centrum pro mladé, které v Noveldě výrazně chybí.

Výběr priorit

Na těchto shromážděních byly zvoleny tři nej­frekventovanější návrhy, které budou přednostně projednány v Rozpočtové radě, která je tvořena třiceti delegáty volenými na shromážděních. Tu tvořilo 12 žen a 18 mužů.

Rada s těmito návrhy pracovala v průběhu něko­lika schůzí, na kterých měla k dispozici technic­ké posudky, fotografie i popis navrhujících. Celý proces skončil ve středu 24. června hlasováním delegátů o občanských návrzích. Toto hlasování spočívalo, jak jsme již vysvětlili, v hodnocení ná­vrhů pomocí objektivních kritérií.

Rok 2010

V roce 2010 se pokračovalo v práci na podpoře participativního rozpočtu. Je třeba uvést, že byla uskutečněna celá řada politických i technických změn v procesu, aby se odstranily překážky při jeho prosazování a realizaci. Kontinuita procesu participativního rozpočtu je prioritou a tyto změny jí mají napomoci.

Rok 2010 začal svoláním Hodnotící komise, která je tvořena všemi členy Rady participativního rozpočtu. Základními funkcemi Hodnotící komise jsou:

 • Hodnocení procesu participativního rozpočtu, identifikace pozitivních a negativních aspektů jeho fungování.
 • Vypracování Pravidel participativního rozpočtu na další rok s uvedením nutných změn pro jeho zlepšení.

Jednou z realizovaných změn bylo snížení počtu pořádaných shromáždění takto:

Pondělí, 19. března: Životní prostředí a infrastruktura
Čtvrtek, 22. dubna: Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Pátek, 23. dubna: Společenské blaho
Pondělí, 26. dubna: Vzdělání, kultura a sport
Čtvrtek, 29. dubna: Mládež a děti

Kromě toho v tomto roce Rada občanské participace přinesla některé novinky v rozšíření pro­pagace i obsahu shromáždění participativního rozpočtu:

 • bylo rozesláno 10 000 zpravodajů do všech domů v Noveldě
 • byla rozšířena možnost realizace předešlých návrhů, aby mohly být prezentovány na shro­mážděních:
 • ve městě bylo rozmístěno ve spolupráci s Obchodní asociací Novelda a místními po­bočkami 80 uren pro sběr podnětů a návrhů
 • radnice otevřela na svých webových strán­kách fórum
 • byly uskutečněny Územní schůze se všemi sdruženími ve městě, kterých se zúčastnili jak politici, tak administrativně-technický personál i veřejnost
 • pro volby byly připraveny příslušné propagač­ní billboardy, které informovaly o možnostech participativních rozpočtů jako rozšíření občan­ských práv a komunikaci s ostatními občany

Výsledky procesu byly velmi uspokojivé, jejich rekapitulací se zabývala i hlavní strana nejpro­dávanějších novin v oblasti, El Diario Información, které 1. května 2010 uveřejnily tento článek:

Novelda uzavírá nejparticipativnější rozpočet ve své historii

Shromáždění se zúčastnilo asi 2000 občanů, kteří hlasovali o 140 návrzích, na které radnice vyčlenila 400 000 eur.

Participativní rozpočet v Noveldě překonal všechny dosavadní počty účastníků i návrhů. Historický rekord s více než 2 000 lidmi, kteří se zúčastnili různých shromáždění v posledních týdnech, byl překonán. Konkrétně 1983 občanů předložilo 140 návrhů.

30 návrhů s nejvíce hlasy bylo předáno Radě pro participativní rozpočet, což je městský orgán s pověřením udělat finální výběr pro investování 400 000 eur, určených radnicí pro financování akcí vzešlých z participativního rozpočtu.

Shromáždění o životním prostředí a infrastruk­tuře se zúčastnilo 120 lidí a bylo předneseno 49 návrhů, s tím, že nejsilněji podporované byly útulek pro zvířata a centrum pro lidi nemoc­né Alzheimerovou chorobou.
Antonio Carrillo Cano

Text je převzatý ze sborníku konference Rozhodujme o svém městě, ke stažení zde.

Miniaplikace